Välkommen till

SD Jönköping

Vilka vi är och vad vi vill

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att forma en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling. Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Partiets ambition är att kombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet. Vi inser att vi, i likhet med alla andra människor, har ofrånkomliga fel och brister och tror därför inte att ett perfekt, utopiskt samhälle är möjligt att uppnå. Genom att basera vår politik på ovan nämnda strävanden och genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap, vill vi kunna återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet. Detta är den övergripande målsättningen med partiets verksamhet. Under rubriken vad vi vill/övriga dokument hittar ni vårt valmanifest för 2022.

Vi vill stärka skola och utbildning genom att:

• I förskolan ha max 12 barn i gruppen 1–3 år, samt 15 barn i gruppen 4–5 år, utan att minska på personalstyrkan • Att all förskolepersonal har adekvat utbildning och talar mycket god svenska • Att alla nyanlända elever ska få gå i förberedelseklass • Stärka lärares auktoritet • Inrätta resurscenter med pedagogisk personal på alla skolor • Ge alla lärare kompetensutveckling vad gäller särbegåvade elever • Inrätta en specialpedagogisk tjänst på kommunnivå med inriktning på särbegåvade elever • Bevara och utveckla våra landsbygdsskolor • Anställa fler SYV-konsulenter till grund- och gymnasieskolan • Ge lärare kompetensutveckling om elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar • Synliggöra och motverka mobbning i speciellt gymnasieskolan • Anställa fler fritidsledare i gymnasieskolan • Stärka och utveckla samarbetet mellan näringslivet och gymnasieskolan • Införa kortare och mer praktiskt yrkesförberedande utbildningar utifrån näringslivets behov av arbetskraft • Införa en maxgräns för antalet terminer man kan få ekonomisk ersättning för, när man läser SFI-utbildning • Anställa en kommunstrateg med kompetens inom hedersrelaterat våld och förtryck • Att även elever på teoretiska gymnasieprogram ska få göra praktik

Vi vill stärka individ och familjeomsorgen genom att:

• Stärka resurser till våra socialkontor • Öka tillgängligheten till familjebehandling • Utöka fältverksamheten • Intensifiera dialogen med regionen gällande psykisk ohälsa hos barn och unga • Inrätta ett samverkansorgan som övergripande leder och ansvarar över arbete mot hedersvåld och förtryck • Utöka förebyggande öppenvårdsinsatser inom missbruksvården • Se över möjligheten till att starta upp fler former av lågtröskelboenden • Se över möjligheten för att inrätta en stödfunktion som effektivt underlättar för den enskilde att erhålla rätt försörjning

Vi vill stärka integrationen genom att:

• Skärpa kraven för SFI • Se kunskapskrav i samhällsorientering, mänskliga rättigheter och demokrati • Se krav på egen prestation för att komma i egen försörjning • Ha blandad bebyggelse i utsatta områden för att motverka segregation • Återkommande information om att Sveriges lagstiftning förbjuder all form av hedersrelaterat våld och förtyck • Stoppa kommunens bidrag till islamistiska studieförbund

Vi vill stärka landsbygd och jordbruket genom att:

• Stoppa exploateringen av jordbruksmark • Ha sammanhållen bebyggelseutveckling på landsbygden • Införa alternativa inköpssystem för att gynna lokala näringsidkare • Förstärka upphandlingsavdelningen med personal som specifikt jobbar för att underlätta för de lokala näringsidkarnas intressen • Stärka kommunens arbete att i högre grad se jordbruksmark som ett väsentligt samhällsintresse • Inrätta ett landsbygdsråd med ledamöter som representerar boende och förtroendevalda i kommunen • Skapa förutsättningar för jordbruken att ha med bisysslor kopplade till turism och rekreation • Ha tätare dialog med de boende och verksamma inom det egna landsbygdsområdet

Aktuellt

Denna förening tillhör

SD Jönköpings län