Den växande arbetslösheten | Sverigedemokraterna i Jönköping

Den växande arbetslösheten

Den växande arbetslösheten

Nästa år beräknas 280.000 av de arbetslösa vara de med låg utbildning, funktionsnedsatta eller utrikes födda. Utomeuropeisk födda utgör den stora gruppen.
I år ökar arbetskraften med 57.000 personer, nästa år med 31.000 personer , hela ökningen utrikes födda.. Siffror innan beslutet om permanenta uppehållstillstånd för personer som kommer från Syrien och Eritrea. Idag är inflödet av dessa 2000 i veckan

De arbetslösa har de senaste tio åren blivit 106.000 fler. 103.000 av dessa tillhör grupper som har det allra svårast på arbetsmarknaden.. Låg utbildning och födda utom Europa. Dessa kommer att öka dramatisk de kommande åren..
Enligt arbetsförmedlingen kommer dessa ha det fortsatt svårt också när konjunkturen vänder . Eller för att tala klarspråk Många, många kommer att hamna i arbetslöshet, utanförskap och bidragsberoende. Sverige kommer inte bli det drömland de hoppats på-

Integrationsprojekt i alla ära, men hela tiden blir arbetsmarknadssituationen värre för de utrikes födda. Man kan inte säga att det handlar om någon strukturell diskriminering.
Mellan 2001 – 2010 ökade arbetskraften med 205.000 personer och av dem gick 7 av 10 jobb till gruppen utrikes födda. . Förklaringen att sysselsättningen inte ökar i gruppen utlandsfödda är att denna hela tiden växer och fylls på genom nya invandrare. Vi skulle behöva 250.000 enkla jobb idag för gruppen lågutbildade, funktionsnedsatta och människor födda utom Europa.. Jobb som inte finns och inte heller kommer att skapas. De har flyttat till Kina och andra länder.

Årets prognos för asylsökande 55.000. För 2014 60.000. Så gott som samtliga med samma förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden som de 208.000 som nu är arbetslösa

Också i vårt län är situationen liknande. Var fjärde person som är arbetslös har varit det i mer än tre år. Den största gruppen är utrikes födda och mest bekymmersamt för de som är födda utom Europa.. Av samtliga inskrivna, födda utom Europa, är långtidsarbetslösheten (> 1 år), 70% .

Allt fler människor drabbas av arbetslöshet, men de svagaste grupperna drabbas hårdast.
Det råder en stor osäkerhet om den framtida konjunkturutvecklingen. Sammantaget bedöms riskerna för en svagare utveckling dominera..

Detta påverkar också vår kommun. Kortsiktigt men framförallt på lång sikt. Vi kommer att få en växande arbetslöshet bland dem som har störst behov att komma ut i arbetslivet.
Det delade samhället blir än mer delat. Påfrestningarna på välfärdssystemet ökar.

Björn Runn (SD)