Motion om klassfarmorsystem | Sverigedemokraterna i Jönköping

Motion om klassfarmorsystem

Kommunen har en skyldighet att se till att förutsättningarna är de bästa för att skolgången ska vara en trygg start som förbereder alla elever för livet och arbetsmarknaden. Samtidigt anser vi Sverigedemokrater att det även bör vara kommunens skyldighet att hjälpa alla barn att få det som är en självklarhet endast för vissa barn – en naturlig förankring i det mellanmänskliga sammanhang över generationsgränser som Sveriges kultur utgör.

Vi Sverigedemokrater vill införa ett system som vi kallar Klassfarmorsystem. Pensionerade kvinnor och män som vill göra en insats för barn i grundskolan ska engageras. De ska vara ett stöd för eleverna på lektioner och på raster, men inte huvudsakligen ha en pedagogisk uppgift. De kommer att bidra till att lektionerna blir lugna så att läraren kan koncentrera sig på sin pedagogiska huvuduppgift. De kommer att vara med på rasterna för att uppmärksamma och aktivera elever och stävja mobbing. De kommer att se barn som idag inte blir sedda på grund av bristande resurser. Dessutom kommer de att fungera som en brygga mellan generationer och förmedla erfarenheter och gamla svenska värderingar till barnen. Det är särskilt viktigt för de barn som inte har möjlighet att få detta tillgodosett i hemmet. Initiativet kommer att stärka barnens förståelse och acceptans för vuxnas normer. Inte minst kan två vuxna i klassrummet i litet olika roller ha en positiv påverkan på barnen i det avseendet.

Om olika generationer inte träffar varandra och interagerar, kan det göra att förståelsen och respekten för medmänniskor över generationsgränser minskar. För barn med svag anknytning till svensk kultur kan mötet med de äldre och tillägnandet av svensk kulturs koder och gränser innebära att utanförskap bryts och att det blir lättare att komma in på arbetsmarknaden.

För att uppnå samtliga mervärden måste de som blir aktuella för tjänsterna ha god kännedom om svensk kultur och tillhöra den äldre generationen. De ska inte ersätta pedagoger eller annan personal i skolan utan vara ett komplement. Sverigedemokraterna vill införa systemet i liten skala i förskoleklass och på lågstadiet till att börja med. Systemet kan sedan skalas upp efter utvärdering.

Grundtanken är att även de äldre som innehar tjänsterna ska känna att det är viktigt att få skolarbetet att fungera bättre och att överföra erfarenheter och kulturella normer för att hjälpa barnen in i gemenskapen. De ska få en mindre ersättning, förslagsvis femtio kronor i timmen och fri lunch. En klassfarmor/-morfar per årskurs i förskoleklass och på lågstadium på tre skolor på försök = 12 klassfarmödrar/-morfäder. Femtio kronor per timme, sex timmar per dag, två dagar i veckan skulle ge en ersättning om 600 kr per vecka under 38 veckor. Ersättningen skulle uppgå till 22 800 x 12 = 273 600 Med arbetsgivaravgift, introduktionskurs och uppföljning beräknas reformen kosta ca. 500 000 kr årligen.

Sverigedemokraterna yrkar på
• att Jönköpings kommun ska upprätta ett klassfarmorsystem enligt ovan
• att 500 000 kr. avsätts till initiativet per år under två år
• att systemet följs upp av Barn- och utbildningsnämnden.