”Omöjligheterna land” reflektion kring en JP-ledare. | Sverigedemokraterna i Jönköping

”Omöjligheterna land” reflektion kring en JP-ledare.

”Omöjligheterna land” reflektion kring en JP-ledare.

Rent ekonomiskt kan invandring vara ekonomisk lönsam, eller en förlustaffär. Detta beroende på vem den invandrande är, varifrån han kommer, vart han kommer. Högutbildad eller lågutbildad, kulturbakgrund, arbetskraftsinvandrare, ålder, kön. Erfarenheterna från arbetskraftinvandringen på 50- och 60-talet visar att möjligheten till arbete är avgörande. Fram till 1980-talet bidrog invandringen positivt till den svenska ekonomin, sedan dess är det tvärtom. Orsaken är bland annat att den tidigare arbetskraftsinvandringen ersatts till största delen av flykting-och anhöriginvandring. Också att de nyanlända nu kommer från länder utanför Europa. Utbildningsnivån är en annan och ofta mycket lägre.  Arbetslöshetssiffrorna för denna grupp talar sitt tydliga språk. I gruppen lågutbildade, äldre och utomeuropeiskt födda var i juni 2013 280,000 utan arbete. Samtidigt växer arbetskraften med 57 000 personer i år och med 31,000 personer nästa år. Hela denna ökning består av utrikes födda.  Bilden att utlandsfödda inte får jobb är en myt. Mellan 2001 – 2010 ökade arbetskraften med 205.000 personer och av dem gick 7 av 10  jobb till denna grupp. Förklaringen att sysselsättningen inte ökar i gruppen utlandsfödda är att denna hela tiden växer och fylls på genom nya invandrare. Statistiken visar att inte stort mer än hälften av de som inte är födda i Sverige har ett arbete. Arbetslösheten bland utlandsfödda i gruppen 15 – 24 år  är 70% högre än för de födda i landet. Ny forskning visar att problematiken ärvs över generationer. Barnen till invandrare som anlända på 80-talet har liknande svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden.

Instegsjobben, där 80 % av lönen betalas av Arbetsförmedlingen, som skulle ge de nyanlända en möjlighet att ta sig in på arbetsmarkanden blev ett fiasko. Under 2012 ledde det till 446 reguljära arbeten. Etableringsreformen som beskrevs som den ”största förändringen av integrationspolitiken på 25 år” när den infördes i dec. 2010, har lett till att 3%  av de nyanlända flyktingarna fått jobb utan statliga subventioner. När inte detta lyckas, vad blir nästa???  Bara ”Kejsaren som är naken” ser inte dagens samband mellan hög invandring och arbetslöshet. Idag skulle vi behöva 250,000 enkla jobb för att minska arbetslösheten. Men dessa har för länge sedan lämnat landet.

I SCB:s sysselsättningsprognos fram till 2035 som kom i september finns ett scenario som mot ovanstående inte ter sig främmande.

Sysselsättningen 2035 för inrikes – och utrikes födda ligger kvar på dagens nivå. Antalet förvärvsarbetande ökar förhållandevis lite jämfört med befolkningsökningen och denna befolkningsökning utgörs helt av utrikes födda. Försörjningsbördan för den arbetande befolkningen ökar med 10%.  Orsaken är befolkningsökning i den yrkesaktiva åldergruppen där utrikes födda och äldre arbetar i mindre utsträckning.

Björn Runn (SD)