Sverigedemokraterna i Jönköping | Sida 43

Sverigedemokraterna

Välkommen till Sverigedemokraterna i Jönköping

Vår kommun speglar nu den politiska ”cocktail” som styr på regeringsnivå. Detta öppnade dock för nya möjligheter på den politiska spelplanen. Väl spelat så kan vi med tillförsikt se fram mot nästa val 2022. Följ med oss i vårt politiska arbete för kommunens bästa.

Vi vet att utan Sverigedemokratisk politik kommer problemen i vårt samhälle inte att minska. De senaste åren har vår politik påverkat flera av de andra partierna på ett positivt sätt. Med hopp om ett gott politiskt klimat i vår kommun, ser vi fram mot en väl fungerande mandatperiod med arbete i medborgarnas tjänst.

Sammanhållning för ett bättre Sverige!

SD  ekonomisk politik 2020-2022     Budgetskrivelse 2020-2022

facebook-small                                            
SD på Facebook          SD i kommunfullmäktige          SD i länet 


 • Motion: Jourskola för mobbare

  Av Admin den 23 maj, 2011
  0

  Jönköping den 15 april 2011                                                                         

  MotionSverigedemokraterna
  Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun

  Mobbing och kränkningar är något av det värsta som kan drabba ett barn, och alla barn borde förskonas från sådana övergrepp. När så ändå har skett är det minsta man kan begära att det utsatta barnet ska slippa konfronteras med sin plågoande varje dag. Sverigedemokraterna i Jönköping anser att tryggheten och studieron för skötsamma elever alltid måste gå före de stökiga/bråkiga elevernas behov och önskemål.

   Som ett komplement till skolornas nuvarande handlingsplaner för ovanstående problem föreslår vi att jourskola/jourskolor inrättas. En sådan kan fungera som en tillfällig lösning av ovannämnda problem, under den tid som normala utredningar pågår för en permanent lösning.

  Ett sådant förfarande garanterar de skötsamma elevernas trygghet och studiero, samtidigt som de stökiga elevernas behov kan tillgodoses med hjälp av en väl uppbyggd kompetens på den aktuella jourskolan.

  Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  – att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda möjligheterna kring att inrätta jourskola/jourskolor för stökiga/mobbande elever i kommunen.

   

  STATUS: Behandlades i kommunfullmäktige 2011-12-01, avslogs. Alla övriga mot SD.

   

  Se motionen behandlas och debatteras i kommunfullmäktige i tre delar.

  httpvh://www.youtube.com/watch?v=f9l3Y5TIoBQ

  httpvh://www.youtube.com/watch?v=78IGbAnLTBA

  httpvh://www.youtube.com/watch?v=ehp0GB3sKQ8

   

   

   

 • Interpellationer

  Av Admin den 23 maj, 2011
  0

  Här kommer vi att publicera våra framtida interpellationer.

 • Välkommen till Sverigedemokraterna i Jönköpings kommun!

  Av Admin den 22 maj, 2011
  0

  Sverigedemokraterna vill aktivt medverka till att Jönköpings kommun utvecklas på ett positivt sätt.

  Vi tar vårt uppdrag i kommunfullmäktige på största allvar och med en förhoppning att kunna leva upp till de förväntningar väljarna i kommunen gett oss.

  Vi vill vara med och utveckla alla de goda sidor som finns inom kommunen, men tvekar heller inte att tala om det som måste förändras och få en annan inriktning.

  Vi värnar den svenska kulturen, dess traditioner, normer och värderingar.

  Viktiga frågor för oss är skola, omsorg, trygghet på gator och torg och ett ekologiskt hållbart samhälle.

  Den äldre människan i kommunen och dennes villkor ska vara i fokus och nödvändiga förändringar och förbättringar för dessa ska ha högsta prioritet.

  Barn och ungdomar ska ha rätt till en meningsfull fritid. Arbetet mot alkohol och droganvändning är en viktig kommunal angelägenhet.

  Vi vill att kommunen medverkar till att den nuvarande misslyckade integrationspolitiken avvecklas och ersätts med en assimileringspolitik.

  Våra hjärtefrågor i kommunen är

  Kommunen ingår tillsammans med Habo och Mullsjö kommuner i Södra Vätterbygdens kommunförening.

 • Motion: Avskaffa avgiften för trygghetslarm

  Av Admin den 22 maj, 2011
  0

  Jönköping den 25 januari 2011

  MotionSverigedemokraterna
  Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun

  För närvarande finns det cirka 2100 personer som är beviljade trygghetslarm i Jönköpings kommun. Verksamheten sköts av Socialförvaltningen.

  För närvarande betalar brukarna av trygghetslarm en avgift av maximalt 212 kronor i månaden. Socialförvaltningen får in c:a 2,5 mnkr om året i avgifter för trygghetslarmen.

  Vi Sverigedemokrater anser att avgiften måste avskaffas.

  Vad var meningen med att införa högskattesamhället om inte just för att ge hjälp till dem som behöver det? För många välavlönade beslutsfattare kan en avgift på 212 kr/mån tyckas vara en ringa summa. Men för en fattig pensionär kan det vara mycket pengar. För handikappade som lever på sjukbidrag kan avgiften likaledes vara betungande.

  Det kan anföras att de brukare av trygghetslarm som har dålig ekonomi, har möjlighet att ansöka om hjälp hos socialförvaltningen för att klara utgiften. Vi Sverigedemokrater anser dock att detta inte är fullt tillräckligt, eftersom många, speciellt äldre, upplever det som förnedrande att behöva ansöka om detta, med följden att de hellre avstår från det trygghetslarm de skulle ha behövt, än att känna att de måste be det allmänna om hjälp.

  Behovsprövningen av trygghetslarmen bör finnas kvar. Ansökningarna behövs i arbetet med att hjälpa varje brukare att få rätt lösning för just den personens behov. Vid avskaffande av avgiften kommer antalet ansökningar om trygghetslarm säkerligen att gå upp lite, men eftersom behovsprövningen skall kvarstå kommer troligtvis ökningen av beviljade ansökningar att vara måttlig, och det sammanlagda antalet trygghetslarm då helt enkelt motsvara det verkliga behovet.

   

  Sverigedemokraterna yrkar

  – att den avgift som brukare av trygghetslarm i Jönköpings kommun för närvarande erlägger ska avskaffas.

   

  STATUS: Togs upp i fullmäktige 2011-09-01. Röstades ner av majoriteten, S+V tog fram ett eget förslag att de stödde motionen fast inte just nu, SD röstade för. Se filmen nedan för behandligen av motionen i fullmäktige.

  httpvh://www.youtube.com/watch?v=DWR7d_B8jnE

 • Artikel i JNytt

  Av Admin den 22 maj, 2011
  0

  Kommungruppen i Jönköpings kommun är med i JNytt med övervägande positivt omdöme.
  Läs artikeln här

  JNytts artikel nämns även på Politiskt inkorrekt.
  Läs den här