Sverigedemokraterna i Jönköping | Sida 47

Sverigedemokraterna

Välkommen till Sverigedemokraterna i Jönköping

Vår kommun speglar nu den politiska ”cocktail” som styr på regeringsnivå. Detta öppnade dock för nya möjligheter på den politiska spelplanen. Väl spelat så kan vi med tillförsikt se fram mot nästa val 2022. Följ med oss i vårt politiska arbete för kommunens bästa.

Vi vet att utan Sverigedemokratisk politik kommer problemen i vårt samhälle inte att minska. De senaste åren har vår politik påverkat flera av de andra partierna på ett positivt sätt. Med hopp om ett gott politiskt klimat i vår kommun, ser vi fram mot en väl fungerande mandatperiod med arbete i medborgarnas tjänst.

Sammanhållning för ett bättre Sverige!

SD  ekonomisk politik 2020-2022     Budgetskrivelse 2020-2022

facebook-small                                            
SD på Facebook          SD i kommunfullmäktige          SD i länet 


 • Årsmöteshandlingar

  Av Admin den 13 januari, 2010
  0

  Årsmöteshandlingar finns tillgängliga
  Maila och uppge medlemsnummer

 • Årsmöte med SD Jönköping

  Av Admin den 28 december, 2009
  0

  Kommunföreningen håller årsmöte söndagen den 24 januari 2010,klockan 15.00.
  Plats meddelas senare.

  Välkomna!

 • Framgång för SD i Jönköping

  Av Admin den 4 augusti, 2009
  0

  Framgång för SD i Jönköping
  I EU-valet 7 juni 2009 gick SD framåt även i Jönköpings kommun.
  Våra bästa valresultat blev i följande valdistrikt
  Norrahammar 4,75%
  Ekhagen 4,55%
  Lekeryd-Järsnäs 4,34%
  Liljeholmen 4,31%
  Öxnehaga 4,08%
  Från april och fram till valet i början av juni har vi delat ut cirka 19 300 flygblad och valfoldrar i brevlådorna i kommunen. Ett stort tack till alla som hjälpt till i valarbetet. På valdagskvällen hade vi en trevlig valvaka där medlemmar från Jönköpings kommun deltog.

 • Förslag till landstingskommunalt principprogram

  Av Admin den 4 februari, 2009
  0

  Vi inbjuder medlemmar och sympatisörer att komma med förslag, idéer och synpunkter för att utveckla ett landstingskommunalt program.

  Landstingets uppgift är att tillhandahålla sjukvård/tandvård för länets invånare. Utöver detta har landstinget uppgift, att tillsammans med länets kommuner, verka för goda kommunikationer för länets invånare. Utbildning samt kulturfrågor faller också inom landstingets verksamhet.

  Vår uppfattning är att den sjukvård/tandvård som landstingets ansvarar för är högst prioriterad. I avvägning mellan sjukvårdens behov och landstingets övriga verksamheter ska sjukvården ha företräde.

  Sjukvården ska vara solidariskt finansierad och tillgänglig för länets alla invånare. Enskild privat sjukvård kan förekomma men i huvudsak ska sjukvården bedrivas i offentlig regi. Vi ser gärna ett ökat personalengagemang i drift av enskilda verksamheter inom ramen för intraprenad. Former av sådan verksamhet vill vi understödja.

  Behovet av framtida kompetens inom sjukvård och omsorg är viktig. Landstinget ska därför aktivt medverka och stödja utbildningar som bidrar till detta.

  Vi vill bevara och utveckla våra tre sjukhus i länet. Basal medicinsk, och kirurgisk verksamhet ska bedrivas vid samtliga sjukhus.

  Viss specialiserad kirurgi och medicinsk utredning/behandling samt specialiserad barnmedicinsk verksamhet ska även i fortsättningen vara koncentrerad till ett sjukhus.

  Den nära, primära vården ska finnas tillgänglig där medborgaren finns. Vi vill se en öppnare, mera tillgänglig primärvård. Öppettider som svarar mot medborgarnas behov, lätt att kontakta och möjlighet för hembesök där behov finns. Vi vill minska administrativt arbete för vårdpersonal, likaså dokumentation för att skapa resurser för ökat patientrelaterat arbete.

  Utveckla samarbetet mellan sluten vården och primärvården vad gäller akuta behandlingar som inletts på akutmottagningar (barn/vuxen) med efterföljande återbesök/uppföljning dagen/dagarna efter.

  Utbilda allmänhet/föräldrar i förebyggande hälsovård.

  Utveckla sjuksköterskemottagningar i större utsträckning för att avlasta primärvårdens och sjukhusens läkarbaserade mottagningar.

  Vi vill införa en särskild ”äldrelinje” på akutmottagningarna vilket innebär att äldre personer med stort vårdbehov tas om hand av särskilt avdelad personal. Denna vårdlinje är skild från akutmottagningens normala flöden.

  Vi vill införa en tidsbegränsning vad gäller väntetid på akutmottagningarna i länet. Ingen patient ska behöva vänta mer än 3 timmar till första läkarkontakt.

  Varje vårdcentral ska ha en akutsjuksköterska med kompetens och delegering att utfärda röntgenremiss för enklare åkommor, suturera mindre sårskador och att bedöma/ge behandling för enklare infektioner.

  Samarbetet inom sjukvårdsregionen ska utvecklas. Arbeta för att viss verksamhet ska kunna decentraliseras inom regionen.

  Nej till gratis akutsjukvård till illegala invandrare.

  Vi anser att det s.k. ”fria vårdvalet” som prövas på några platser i landet borde utvärderats innan beslutet togs. Det ”fria vårdvalet” innebär att vårdtagaren själv väljer vilken vårdgivare han vill använda och att han till sitt förfogande har en viss summa pengar.

  Riskerna med detta är att socialt utsatta områden drabbas negativt(sjukdoms-panoramat är annorlunda). Ekonomin krymper och verksamheter slås ut. Men också risken med ett överutnyttjande av vård i socialt stabila och ekonomiskt välbärgade områden. Den totala samhällsnyttan av detta är negativ.

  Vi motsätter oss kultursatsningar som byggandet av det s.k. ”SMOT-huset” i Jönköping. Skälet till detta är dels ekonomiskt men också tron på att kultur skapas och drivs nära medborgarna. ”Kulturhus” för teater och annan publik verksamhet finns tillgänglig i länets alla kommuner. Vi hade därför hellre sett att Länsteater/länsmusik använt sig av de möjliga lokaler som finns (Jönköpings Konserthus, Jönköpings Teater, Huskvarna Teater) som ett alternativ till SMOT-huset. Vi kommer att motsätta oss ytterligare ekonomiskt stöd som SMOT-huset genererar.

  För att kunna ta del av sjukvård, kultur, utbildning och annan samhällelig verksamhet ansvarar landstinget tillsammans med kommunerna för kollektivtrafik via buss eller tåg. Inom rimliga gränser ska länsinnevånarna erbjudas möjlighet ta del av detta. Vi vill medverka till att utveckla kommunikationer mellan olika län och länsdelar. Vi är öppna för olika lösningar för detta.

 • Ordförande för SD Jönköpi

  Av Admin den 4 januari, 2009
  0

  Ordförande för SD Jönköping är Björn Runn som bor i Jönköping. Du når Björn på e-post jonkoping@sverigedemokraterna.se
  Nu arbetar vi för att bli invalda i samtliga länets kommunfullmäktige samt till landstinget och riksdagen 2010.
  Var med och påverka Jönköpingspolitiken. Bli medlem i vårt Sverigevänliga parti du med!