Sverigedemokraterna i Jönköping | Sida 49

Sverigedemokraterna

Välkommen till Sverigedemokraterna i Jönköping

Vår kommun speglar nu den politiska ”cocktail” som styr på regeringsnivå. Detta öppnade dock för nya möjligheter på den politiska spelplanen. Väl spelat så kan vi med tillförsikt se fram mot nästa val 2022. Följ med oss i vårt politiska arbete för kommunens bästa.

Vi vet att utan Sverigedemokratisk politik kommer problemen i vårt samhälle inte att minska. De senaste åren har vår politik påverkat flera av de andra partierna på ett positivt sätt. Med hopp om ett gott politiskt klimat i vår kommun, ser vi fram mot en väl fungerande mandatperiod med arbete i medborgarnas tjänst.

Sammanhållning för ett bättre Sverige!

SD  ekonomisk politik 2021-2023     Budgetskrivelse 2021-2023

facebook-small                                            
SD på Facebook          SD i kommunfullmäktige          SD i länet 


 • Framgång för SD i Jönköping

  Av Admin den 4 augusti, 2009
  0

  Framgång för SD i Jönköping
  I EU-valet 7 juni 2009 gick SD framåt även i Jönköpings kommun.
  Våra bästa valresultat blev i följande valdistrikt
  Norrahammar 4,75%
  Ekhagen 4,55%
  Lekeryd-Järsnäs 4,34%
  Liljeholmen 4,31%
  Öxnehaga 4,08%
  Från april och fram till valet i början av juni har vi delat ut cirka 19 300 flygblad och valfoldrar i brevlådorna i kommunen. Ett stort tack till alla som hjälpt till i valarbetet. På valdagskvällen hade vi en trevlig valvaka där medlemmar från Jönköpings kommun deltog.

 • Förslag till landstingskommunalt principprogram

  Av Admin den 4 februari, 2009
  0

  Vi inbjuder medlemmar och sympatisörer att komma med förslag, idéer och synpunkter för att utveckla ett landstingskommunalt program.

  Landstingets uppgift är att tillhandahålla sjukvård/tandvård för länets invånare. Utöver detta har landstinget uppgift, att tillsammans med länets kommuner, verka för goda kommunikationer för länets invånare. Utbildning samt kulturfrågor faller också inom landstingets verksamhet.

  Vår uppfattning är att den sjukvård/tandvård som landstingets ansvarar för är högst prioriterad. I avvägning mellan sjukvårdens behov och landstingets övriga verksamheter ska sjukvården ha företräde.

  Sjukvården ska vara solidariskt finansierad och tillgänglig för länets alla invånare. Enskild privat sjukvård kan förekomma men i huvudsak ska sjukvården bedrivas i offentlig regi. Vi ser gärna ett ökat personalengagemang i drift av enskilda verksamheter inom ramen för intraprenad. Former av sådan verksamhet vill vi understödja.

  Behovet av framtida kompetens inom sjukvård och omsorg är viktig. Landstinget ska därför aktivt medverka och stödja utbildningar som bidrar till detta.

  Vi vill bevara och utveckla våra tre sjukhus i länet. Basal medicinsk, och kirurgisk verksamhet ska bedrivas vid samtliga sjukhus.

  Viss specialiserad kirurgi och medicinsk utredning/behandling samt specialiserad barnmedicinsk verksamhet ska även i fortsättningen vara koncentrerad till ett sjukhus.

  Den nära, primära vården ska finnas tillgänglig där medborgaren finns. Vi vill se en öppnare, mera tillgänglig primärvård. Öppettider som svarar mot medborgarnas behov, lätt att kontakta och möjlighet för hembesök där behov finns. Vi vill minska administrativt arbete för vårdpersonal, likaså dokumentation för att skapa resurser för ökat patientrelaterat arbete.

  Utveckla samarbetet mellan sluten vården och primärvården vad gäller akuta behandlingar som inletts på akutmottagningar (barn/vuxen) med efterföljande återbesök/uppföljning dagen/dagarna efter.

  Utbilda allmänhet/föräldrar i förebyggande hälsovård.

  Utveckla sjuksköterskemottagningar i större utsträckning för att avlasta primärvårdens och sjukhusens läkarbaserade mottagningar.

  Vi vill införa en särskild ”äldrelinje” på akutmottagningarna vilket innebär att äldre personer med stort vårdbehov tas om hand av särskilt avdelad personal. Denna vårdlinje är skild från akutmottagningens normala flöden.

  Vi vill införa en tidsbegränsning vad gäller väntetid på akutmottagningarna i länet. Ingen patient ska behöva vänta mer än 3 timmar till första läkarkontakt.

  Varje vårdcentral ska ha en akutsjuksköterska med kompetens och delegering att utfärda röntgenremiss för enklare åkommor, suturera mindre sårskador och att bedöma/ge behandling för enklare infektioner.

  Samarbetet inom sjukvårdsregionen ska utvecklas. Arbeta för att viss verksamhet ska kunna decentraliseras inom regionen.

  Nej till gratis akutsjukvård till illegala invandrare.

  Vi anser att det s.k. ”fria vårdvalet” som prövas på några platser i landet borde utvärderats innan beslutet togs. Det ”fria vårdvalet” innebär att vårdtagaren själv väljer vilken vårdgivare han vill använda och att han till sitt förfogande har en viss summa pengar.

  Riskerna med detta är att socialt utsatta områden drabbas negativt(sjukdoms-panoramat är annorlunda). Ekonomin krymper och verksamheter slås ut. Men också risken med ett överutnyttjande av vård i socialt stabila och ekonomiskt välbärgade områden. Den totala samhällsnyttan av detta är negativ.

  Vi motsätter oss kultursatsningar som byggandet av det s.k. ”SMOT-huset” i Jönköping. Skälet till detta är dels ekonomiskt men också tron på att kultur skapas och drivs nära medborgarna. ”Kulturhus” för teater och annan publik verksamhet finns tillgänglig i länets alla kommuner. Vi hade därför hellre sett att Länsteater/länsmusik använt sig av de möjliga lokaler som finns (Jönköpings Konserthus, Jönköpings Teater, Huskvarna Teater) som ett alternativ till SMOT-huset. Vi kommer att motsätta oss ytterligare ekonomiskt stöd som SMOT-huset genererar.

  För att kunna ta del av sjukvård, kultur, utbildning och annan samhällelig verksamhet ansvarar landstinget tillsammans med kommunerna för kollektivtrafik via buss eller tåg. Inom rimliga gränser ska länsinnevånarna erbjudas möjlighet ta del av detta. Vi vill medverka till att utveckla kommunikationer mellan olika län och länsdelar. Vi är öppna för olika lösningar för detta.

 • Ordförande för SD Jönköpi

  Av Admin den 4 januari, 2009
  0

  Ordförande för SD Jönköping är Björn Runn som bor i Jönköping. Du når Björn på e-post jonkoping@sverigedemokraterna.se
  Nu arbetar vi för att bli invalda i samtliga länets kommunfullmäktige samt till landstinget och riksdagen 2010.
  Var med och påverka Jönköpingspolitiken. Bli medlem i vårt Sverigevänliga parti du med!

 • Nedan följer ett punktpro

  Av Admin den 29 oktober, 2008
  0

  Nedan följer ett punktprogram för de mål vi söker uppnå i Jönköpings kommun.

  Trygg och säker ålderdom
  En trygg och säker ålderdom ska tillförsäkras de som byggt den svenska välfärden Ingen ska tvingas leva på en pension som ligger under socialbidragsnorm. Äldreboende och korttidsboende ska finnas för att tillförsäkra behoven hos en åldrande befolkning. Personaltätheten ska vara stor nog för att skapa bra arbetsmiljö och ge brukaren en god livskvalité. Detta innebär bland annat möjlighet att få vistas ute tillsammans med vårdare, stimulerande aktiviteter i den egna miljön, hjälp med tidningsläsning, resor till kommunala inrättningar etc. Boendet ska vara så hemlikt som möjligt och vardagen så långt det går likna den friska människans liv och möjligheter. Samhället ska stödja äldre som önskar bo kvar i eget boende, trots sviktande funktioner. Hjälp i det dagliga livets aktiviteter ska tillförsäkras.

  Beivra nedskräpning och skadegörelse
  Nedskräpning och skadegörelse förorsakar samhälle och enskilda betydande kostnader och olägenheter. Enbart skadegörelse i kommunens skolar belöper sig på 5 miljoner kronor. Nedskräpning på allmänna platser förfular miljö och kan medföra skador på människa , djur och miljö. Kommunens inställning till skadegörelse och nedskräpning bör vara noll tolerans. Alla överträdelser vad gäller ovanstående ska beivras. Kommunen bör alltid kräva skadestånd för de kostnader som den åsamkas. Kommunen bör överväga att låta sina anställda parkeringsvakter rapportera överträdelser samt i förekommande fall på plats lämna ordningsbot. I alla miljöer där människor frekvent befinner sig ska finnas papperskorgar, dessa ska tömmas kontinuerligt. Information till allmänhet, skolor, daghem, mm, bör genomföras om kommunens inställning till nedskräpning/skadegörelse. Kostnader och konsekvenser för de som drabbas. Övervakningskameror kan användas på särskilt utsatta platser.

  Ordning och reda i skolan
  Skolan uppgift är att lära och fostra. Eleven ska tränas till självständigt och kritiskt tänkande. Skolan är arbetsplats för elever, lärare och övrig personal där alla har skyldigheter och rättigheter. Ansvaret för skolans verksamhet delas av alla. De regler som skolan beslutar gäller envar där ingen står över eller har särskilda privilegier. Ingen människa ska kränkas eller behandlas ovärdigt och alla sådana uttryck ska beivras oavsett vem som utför dem eller vem det drabbar. All skadegörelse inom skolans område ska anmälas och ersättningskrav ska resas. Varje skola ska tillförsäkras medel som motsvarar dess andel, ingen skola ska särbehandlas. Skolan ska arbeta för integration i det svenska samhället. Högtids- och avslutningar ska beslutas av elever och lärare tillsammans. I undervisningssalen är svenska det språk elever kommunicerar med varandra likaså mellan elev och lärare eller med övrig skolpersonal. Disciplinstraff ska kunna meddelas elev som bryter mot skolans regler

  Arbete istället för bidrag
  Människor i arbetsför ålder, som inte lider av sjukdom eller handikapp, ska inte erhålla socialbidrag kravlöst. Detta utgående från vår uppfattning att varje människa önskar göra rätt för sig och att bidrag passiviserar. Samhället ska därför erbjuda arbete som krav för socialbidrag. Mängder av uppgifter inom den kommunala sektorn står till kommunens förfogande. Hjälp i hemtjänst, städning av parker, upprustning av gemensam miljö kan vara exempel på detta. Kommunen måste göra upp med den passiverande politiken att kravlöst lämna bidrag. Socialbidrag ska ses som en tillfällig åtgärd och inte som ersättning för ett stadigvarande arbete.

  Minskat kommunalt flyktingmottagande
  Sverige har sedan 1980 gett uppehållstillstånd åt mer än en miljon personer. Merparten av dessa har fått sina tillstånd därför att de är anhöriga eller av humanitära skäl. Bara några procent av uppehållstillstånden grundar sig på flyktingskäl. Sverige är det västland som mest dramatiskt ändrat sin befolkningsstruktur. Inget annat jämförbart land har beviljat uppehållstillstånd i samma utsträckning räknat per capita. Omvandlingen från ett etniskt homogent land till det mångkulturella land vi idag upplever har inte haft stöd i den folkliga opinionen. Det är ytterst tvivelaktigt om denna förändring Kan sägas skett i demokratisk anda. Omvandlingen av Sverige har påverkat och påverkar alla samhällssektorer. Den årliga kostnaden för detta uppgår till hundratals miljarder kronor. En betydande del av den urholkade välfärden kan hänföras till detta. För allt fler framstår den förda politiken inte bara som ansvarslös utan också omöjlig att fortsätta. Inget annat än en ny asyl/ flykting – och invandringspolitik som har stöd hos en majoritet av befolkningen är möjlig. Den kommunala ”flyktingpolitiken” måste inse och agera utifrån det. Ett kraftfullt kommunalt agerande kan bidra till en förändrad och mera realistisk politik. Ett första steg i detta är att minska det kommunala ”flyktingmottagandet”. Utanförskapet hos de grupper som redan finns måste brytas. Bidragsberoendet minskas, integrationen måste påbörjas.

  Stärk den svenska kulturen
  Varje folk har sin kultur formad genom dess historia. Det kitt som håller samman och skapar gemenskap. Det folk som förnekar sin kultur suddar ut sin historia och omöjliggör sin framtid. Ingen kultur är bättre eller sämre än någon men varje kultur är knuten till sin historia, sin tradition och sin framtid. Förtryckta folk genom historien har alltid sökt bevara sin kultur och särart. Som det enda möjliga sätt att överleva som folk. Mot försöken att pådyvla dem en annan kultur har den egna kulturen fortsatt att leva – som uttryck för ett sätt att överleva. Den svenska kulturen är det svenska folkets kultur. Att förakta och begränsa den är uttryck för historielöshet och folkförakt. Alla folk har sin kultur, vi vill värna den svenska kulturen så som den överlevt och utvecklats genom århundraden. Som den växt ur den egna myllan, som den tagit intryck och anpassat influenser utifrån. Som den blivit vår kultur. Samhället ska på alla sätt uppmuntra vår nationella svenska kultur. I arbetet, i skolan, på fritiden. Stöd till grupper, institutioner och enskilda som stärker den svenska kulturen ska prioriteras . Hembygdsföreningar och liknande ska uppmuntras och stödjas. Vi är stolta över vår kultur, på samma sätt som andra folk är stolta över sin.

  Krafttag för miljön
  Alla människor kan medverka till en bättre miljö .På sikt måste vi minimera
  all skadlig påverkan av miljön. Vi vill uppmuntra och stödja alla initiativ i den riktningen. Kollektivtrafik, källsortering, kompostering, återvinningsstationer ska finnas lättillgängligt. Kommunen ska i all sin verksamhet utrett konsekvenserna för miljön och använda sig av de metoder/ instrument som innebär minst skada. Företag och personer som bryter mot fattade miljöbeslut ska lagföras.
  Ekonomiska incitament till företag och enskilda kan användas för att uppnå.

  Idrott och lek
  Idrott och lek är viktigt för gemenskap, samspel och kamratskap. Men också
  för att träna sin kropp, stärka sin fysik och få en bättre kondition. Fysisk
  aktivitet ger vinster i ungdomen och förebygger många av de välfärdssjuk-
  Domar som drabbar oss som äldre. Vi vill uppmuntra barn och ungdom till ökad fysisk aktivitet. Stöd till föreningar som bidrar till detta ska prioriteras.
  Flickors deltagande i verksamheterna ska uppmuntras. Simundervisning
  ska vara obligatorisk i skolan. Utrustade och välskötta lekplatser för de allra yngsta ska finnas inom rimliga avstånd.

  Sammanhållen skola – nej till religiösa friskolor
  Staten bör ha huvudmannaskapet för skolan för att garantera en jämbördig skolgång. Skolan har ett stort och unikt ansvar som förmedlare av svenska värderingar och normer. Vi är motståndare till religiösa friskolor som inte grundar sig på kristen grund då detta motverkar integration och assimilation. Vi säger nej till skattefinansierad hemspråksundervisning på skoltid. Vi anser att sådan undervisning är en privat angelägenhet och ska ligga utanför skolans ansvar.