Sanning och Konsekvens! | Sverigedemokraterna i Jönköping

Sanning och Konsekvens!

Våra kommenterar till den av ”Alla oss” införda artikeln i JP


1 ”Invandring leder till ekonomiska förluster för mottagarländerna” 

Invandringen till Sverige innebär en årlig nettokostnad på 1,5-2 % av BNP. Det motsvarar enligt 2010 års BNP för Sverige omkring 49-66 miljarder kronor. ( Prof.Jan Ekberg )

Andra ekonomiska bedömare anger den betydligt högre. Professor Bo Söderstens uppskattning 2003 var att kostnaden för invandringen till Sverige låg på ca 40-50 miljarder per år netto. Observera att han  räknade med netto-kostnaden, vilket man aldrig gör när man talar om statsbudget, där allt är brutto

 

2 ”Invandring innebär en stor belastning på statsbudgeten”

Danska välfärdskommissionen rapporterade 2013 att ca 75 % av landets prognostiserade besparingsbehov skulle täckas genom ett stopp bara för den utomeuropeiska invandringen. Detta sägs motsvara 2,8% av BNP. För Sverige  skulle detta innebära  2010 ca 90 miljarder

När en icke-västerländsk invandrare kommer till Norge, accepterar den norska regeringen ett framtida nettokostnadsansvar som norska SSB ( 2012) (norska SCB), beräknar till 4,1 miljoner norska  Siffrorna krossar alltså myten om att invandringen är lönsam, skrev norska Finansavisen.

Varför ges inte SCB i Sverige uppdraget att räkna på den svenska kostnaden?? Om vi antar att det är ungefär samma kostnad i Sverige – vad blir summan?

 

3 ”Lever alla utrikes födda som kommer till Sverige  på bidrag ?

57% av socialbidragen går till utrikes födda hushåll, andel av befolkningen 15% (Socialstyrelsen 2013)

Risken att vara mottagare av socialbidrag är tre gånger så stor för invandrare jämfört med svenskfödda om individen fått socialbidrag året före (Never give up The persistence of welfare participation in Sweden 2013, Örebro Universitet)

 

4 ”Invandringen leder till lönedumpning och invandrarna tar jobben från svenskar”

Enl. Arbetsförmedlingen (2011) kommer ett fortsatt ökande utbud av arbetskraft till följd av invandring, ytterligare skärpa konkurrensen om de allt färre jobböppningar som uppstår.

Och arbetslösheten bland utrikes födda ökar. Från 2006 -2013 har antalet utrikes födda arbetslösa ökat från 78 000 till 142 000, eller från 11,9 till 15,7 procent. (Arbetsförmedlingen)

Sju av tio nya jobb under perioden 2001–2010 gick till utrikes födda, visar  statistik från SCB.

 

5 ”Invandringen har lett till en våg av kriminalitet”

Enl BRÅ 2005 visar statistiken att invandrare är starkt överrepresenterade i princip alla brottskategorier. Ju grövre brott, desto större överrepresentation.

Majoriteten utrikes födda begår aldrig brott, precis som majoriteten inrikes födda.  Frågan är ifall invandringen lett till mer brott och om invandare är överrepresenterade i brottsstatistiken.

Svaret på detta är ja.

 

6 ”Det är omöjligt att ha ett socialt skyddsnät och samtidigt välkomna alla”.

Sysselsättningsgraden bland utrikes födda män ( utrikes födda  kvinnor  finns ej med i statistiken) som bott i Sverige i minst 16 år och med asyl som grund för uppehållstillstånd är  70 procent. (Arbetsförmedlingen) Andelen bland män med svenskt ursprung är 86 procent. Andelen utan arbete är alltså dubbelt så hög även bland invandrare som varit i Sverige länge. För en bibelhållen välfärdsstat krävs en sysselsättninggrad på drygt 80%.(SCB)

 

 

7 ”Solidaritet kräver likhet”

Få  studier,  men en studie på svenska förhållanden ( Jordahl, H. & Gustavsson, M. 2006). visade likartade förhållande som amerikanska studier visat ( Putman: Diversity and community in the twenty-first century” (2007).  En stark stat förutsätter en stark känsla av samhörighet. Det går att hävda att känslan av samhörighet beror på hur homogent ett samhälle är. En hög invandringsnivå kan då hota den samhörighetskänsla på vilken välfärdsstaten vilar.

 

8 ”Invandrare måste vara beredda att assimilera sig”

Du behöver inte lära dej svenska eller skapa kontakter i den svenska offentligheten Du kan försörja sig med hjälp av bidrag, det finns butiker som säljer  livsmedel man är van vid från hemlandet, tolkhjälp livet ut,  parabolantenner som gör det möjligt att titta på hemlandets kanaler, biblioteken har tidningar på hemlandets språk. På vilket sätt bidrar detta till integration?

 

9 ”Sverige är på väg att bli ett muslimskt land”

En rapport från ansedda Pew Forum on Religion and Public Life 2013 .

Rapporten handlade om den muslimska befolkningstillväxten 20 år framåt i bl.a Europa.”And two western European countries – France and Belgium – will become more than 10 percent Muslim. Sweden will hover just below that level, at 9.9 percent.”

 

10) ”De flesta flyktingar är ekonomiska migranter”

1980 – 2013 beviljade uppehållstillstånd 1 640 978 Av dessa var 9% flyktingar, 1% arbetsmarknad, studerande 6% ( Migrationsverket 2014)

 

Statistik SCB alla utrikesfödda i landet 2011

Andel som förvärvsarbetar: Svenskfödda: 82% – Flykting- och anhöriginvandrare: 54%

Andel av högskoleutbildade sysselsatta med högkvalificerade jobb: Svenskfödda: 70.7% – Flykting- och anhöriginvandrare: 46.7%

Arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program:

Svenskfödda: 7.5% – Flykting- och anhöriginvandrare: 23.1%

Ohälsotalet (sjukdagar per år):

Svenskfödda: 27% – Flykting- och anhöriginvandrare: 32%

Andel som erhåller olika former av socialbidrag:

Svenskfödda: 2.6% – Flykting- och anhöriginvandrare: 26.3%

Andel av de som gått ut grundskolan som inte är behöriga till gymnasiet:

Svenskfödda: 9.8% – Flykting- och anhöriginvandrare: 43.9%

Andel personer 20-25 år som varken förvärvsarbetar eller studerar:

Svenskfödda: 15.2% – Flykting- och anhöriginvandrare: 40.9%

 

Björn Runn